Privacy verklaring

Via de diensten van Fotografie Andy Doornhein worden privacygevoelige en op een natuurlijk persoon herleidbare gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. 
Fotografie Andy Doornhein acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. 
Fotografie Andy Doornhein verwerkt persoonsgegevens in lijn met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Bij de verwerking wordt er voldaan aan de eisen die de privacywetgeving stelt. 
Dit betekent onder andere dat:
– duidelijk wordt vermeld met welke doeleinden persoonsgegevens worden verwerkt door middel van deze privacyverklaring;
– de verzameling van persoonsgegevens worden beperkt tot alleen die persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
– er eerst om uitdrukkelijke toestemming wordt verzocht om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
– passende beveiligingsmaatregelen zijn getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen;
– uw rechten worden gerespecteerd omtrent uw persoonsgegevens. 
Fotografie Andy Doornhein is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd welke persoonsgegevens worden verzameld en gebruikt en met welk doel. Wij raden u aan deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen.
Gebruik van persoonsgegevens
Bij gebruikmaking van de dienst(en) van Fotografie Andy Doornhein worden bepaalde gegevens van u verkregen. 
Dit kunnen persoonsgegevens betreffen. De persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven worden bewaard en gebruikt in het kader van de door u verzochte dienst. Daarnaast kunnen er persoonsgegevens worden verwerkt om te voldoen aan een wettelijke verplichting of gepaste zorgvuldigheid. 
De volgende gegevens worden gebruikt voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:
– NAW gegevens
– Telefoonnummer
– Factuuradres en facturen
– Bezorgadres
– Emailadres
– Betaalgegevens
– Nationaliteit
– Geboortedatum
– IP-adres
– Bedrijfsgegevens
– Overzicht bestellingen/ eerdere aankopen
– Klant- en gebruikersnummer
– Inloggegevens
Registreren
Bij bepaalde onderdelen van de aangeboden diensten moet u zich eerst registreren. Na registratie worden de door u opgegeven persoonsgegevens bewaard. Deze gegevens worden bewaard zodat u kunt worden gecontacteerd in het kader van uitvoering van de overeenkomst.
De aan uw gebruikersnaam gekoppelde gegevens worden niet aan derden verstrekt, tenzij dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst of indien dit wettelijk is vereist. 
In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van de aangeboden diensten kunnen persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten worden overhandigd.
Contactverzoeken 
Via de website van Fotografie Andy Doornhein bestaat de mogelijkheid om vragen te stellen middels een contactformulier, waarbij u gevraagd wordt diverse gegevens in te vullen om uw vraag in behandeling te kunnen nemen. U kiest zelf welke gegevens u daarbij verstrekt. De gegevens die worden toegezonden, worden bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail noodzakelijk is voor de volledige beantwoording en afhandeling hiervan.
Cookies
Op de website van Fotografie Andy Doornhein wordt gebruik gemaakt van cookies. Wanneer u de website voor het eerst bezoekt, wordt er een mededeling getoond waarin wordt uitgelegd waarom cookies worden gebruikt. Uw verder gebruik van de website wordt opgevat als toestemming voor het gebruik van cookies.
Het staat u vrij om cookies uit te schakelen middels uw browser. Houd er wel rekening mee dat het mogelijk is dat de website dan niet meer optimaal functioneert.
Met derden die cookies plaatsen zijn afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies en applicaties. Toch is er geen volledige controle op wat de aanbieders van deze applicaties zelf met de cookies doen wanneer deze worden uitgelezen. Voor meer informatie over deze applicaties en hoe zij met cookies omgaan, zie hiervoor de privacyverklaringen van deze partijen (let op: deze kunnen regelmatig wijzigen).
– Clicky Web Analytics
– Google Webtools
Clicky Web Analytics en Google Webtools worden gebruikt voor analyse van bezoek- en klikgedrag op de website en op basis van de uitkomsten worden verbeteringen aan de website doorgevoerd en verkrijgt Fotografie Andy Doornhein inzicht in de effectiviteit van de website bij Google zoekresultaatpagina’s. Er is een verwerkersovereenkomst met Clicky en Google gesloten om afspraken te maken over de omgang met de verzamelde data. De gegevens zijn daarbij zo veel als mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt. De gegevens worden door Clicky en Google opgeslagen op servers, gevestigd in de Verenigde Staten.
Beveiliging
Er zijn beveiligingsmaatregelen getroffen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. In het bijzonder betreft dit de volgende maatregelen:
– Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord;
– De gegevens worden na ontvangst opgeslagen in een apart, afgeschermd systeem;
– Er wordt gebruik gemaakt van beveiligde verbindingen (SSL) waarmee alle informatie tussen u en de website wordt afgeschermd;
– HTTPS website beveiliging;
– Gegevens worden versleuteld verzonden en opgeslagen.
Bewaartermijnen
De hierboven beschreven persoonsgegevens worden bewaard voor zo lang als nodig om de gevraagde diensten aan u te leveren of, gelet op het doel waarvoor zij worden verzameld of vervolgens worden verwerkt, niet langer toereikend, niet ter zake dienend of bovenmatig zijn. Daarna worden gegevens nog maximaal vijf jaar bewaard voor statistische of administratieve doeleinden. De gegevens worden vervolgens gewist, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist (zoals de fiscale bewaarplicht van zeven jaar voor betaalgegevens).
Indien er geen overeenkomst tussen partijen tot stand komt zullen de persoonsgegevens niet langer dan een jaar worden bewaard waarna deze zullen worden verwijderd.
Wijzigingen in deze privacyverklaring
Fotografie Andy Doornhein behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.
Inzage en verzoeken betreffende uw gegevens
Voor vragen over het privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens, kunt u te allen tijde contact opnemen via onderstaande gegevens.
U kunt een verzoek indienen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Ook kunt u een verzoek indienen om een gegevensexport op te vragen voor gegevens die door Fotografie Andy Doornhein met uw toestemming worden gebruikt, of gemotiveerd aangeven dat u de verwerking van persoonsgegevens door Fotografie Andy Doornhein wilt laten beperken. Fotografie Andy Doornhein zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken op uw verzoek reageren.
Om misbruik te voorkomen kunnen er vragen worden gesteld ter controle van uw identiteit. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in kwestie mee te zenden. U kunt deze terug vinden in de instellingen van uw webbrowser. Indien de gegevens niet kloppen, kunt u verzoeken om de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Er zal niet worden ingegaan op verzoeken indien deze onmogelijk zij of voor onevenredige inspanning zorgen. 
U kunt uw vraag of verzoek richten tot: 
Fotografie Andy Doornhein
Korenbloem 58
1422 KS Uithoorn
KvK nummer: 34385475
tel: +316 – 38115429
e-mail: info@andydoornhein.nl
Autoriteit Persoonsgegevens
Natuurlijk helpt Fotografie Andy Doornheim u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens. 
Autoriteit Persoonsgegevens/Nederland
T.a.v. de klachtencoördinator
Postbus 93374
2509 AJ DEN HAAG

Uithoorn, 25 mei 2018